คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

อ่าน 588 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กุมภาพันธ์ 2563

        ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล  เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และประธานศูนย์ สอวน. มจพ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา คงพรม หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand Chemistry Olympaid: TChO) ซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร  โดยมี มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ให้การสนับสนุนงบประมาณ ร่วมกับ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกฯ และในปีนี้มีนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากศูนย์ สอวน. 14 ศูนย์ทั่วประเทศ จำนวน 96 คน และนักเรียนจาก สสวท. จำนวน 10 คน มาเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ มีผู้เข้าร่วมที่เป็นครูผู้แทนศูนย์ ครูสังเกตการณ์ และคณะกรรมการจัดงานในฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสิ้น 250 คน การจัดงานที่จะเกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน ได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมนักเรียนจำนวนหนึ่งให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้ใกล้เคียงมาตรฐานสากล ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการจัดงาน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (เช้าวันนี้)


ติดตามการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 คลิ๊กที่นี่