นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนานาชาติ  Paccon 2020

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนานาชาติ Paccon 2020

อ่าน 460 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 กุมภาพันธ์ 2563

    นายนาวิน   บุญสุวรรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท (MIC) ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัล outstanding  poster presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Study of Citrogypsum Phase Transformation Process via Recycling Saline Water การศึกษากระบวนการเปลี่ยนเฟสของซิโตรยิปซัมผ่านการนำน้ำเกลือกลับมาใช้ใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิชัย สียางนอก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นงานสำคัญของวงการเคมีไทย และปีนี้ทางสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย