ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษานี้ได้มีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้ารับรางวัล (คลิ๊กดูประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลที่นี่) ซึ่งพิจารณาจากผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สอบป้องกันและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้มีการพัฒนาคุณภาพสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกันและพัฒนางานวิจัยสู่ระดับสากล ทั้งนี้ ขอขอบคุณในความตั้งใจและมุ่งมั่น ที่ได้สร้างผลงานจนได้รับรางวัลและขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย


ดูภาพเพิ่มเติมเฟสบุ๊ค : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

18 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องภาพ