ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรของคณะสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 3 ท่าน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสมันต์ จงเจริญ        อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

2. ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ                      อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์

3. นางอุทร ชิขุนทด                                    นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับส่วนงาน และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนตามมาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระดับมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพเพิ่มเติมเฟสบุ๊ค : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

18 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องภาพ