ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2563

อ่าน 711 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 กุมภาพันธ์ 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีเงื่อนไขตรงตามคุณสมบัติสมัครคัดเลือกเข้ารับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยติดต่อขอใบสมัครและยื่นส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ที่กรรมการกิจการนักศึกษาภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ขอให้อ่านรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศนี้