คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน

อ่าน 755 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 กุมภาพันธ์ 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และ ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเอง (ตามไฟล์แนบ PDF) และมารายงานตัว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาอยู่ในหน้าเดียวกันมายื่น ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563