คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงาน Science Exhibition and Co-op day 2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงาน Science Exhibition and Co-op day 2020

อ่าน 788 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 กุมภาพันธ์ 2563

    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Science Exhibition & Co-op day 2020 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งแบ่งกิจกรรมหลักๆ ออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ กิจกรรมการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา จากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 350 ผลงาน และกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีทีมโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 21 โรงเรียน ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นอกจากนี้ ยังมีการออกบูทจากสถานประกอบการ จำนวน 12 แห่ง เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน สำหรับผลสรุปรางวัลการจัดงาน มีดังนี้

รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ : ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้แก่ นายวิวรรษธร ฐิตสิริวิทย์  นายธนภัทร ฉัตรมีบุญ  นายณัฐวุฒิ ไพศาลวิโรจน์รักษ์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้แก่ นายนัทธพงษ์ รุ่งสุวรรณ์  นายวุฒิภัทร ธนศรีวนิชชัย  นายศุภวิชญ์ แซ่ลิ่ว ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้แก่ นายจุลจักร จงพิพัฒนากูล  นายไกรวิชญ์ เพ็ชรสันทัด นายภัทรพล ตันนิรันดร ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลการแข่งขันประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา (คลิ๊กที่นี่)

ผลการตัดสินรางวัลการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม (คลิ๊กที่นี่)

การจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาคอยให้คำแนะนำ อันจะเป็นการเสริมสร้างการต่อยอดและการพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 


คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติมที่ FACE BOOK : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.