รศ.ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อมได้รับทุน Fulbright 2016 เพื่อทำวิจัยเป็นเวลา 6 เดือน ณ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ.ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อมได้รับทุน Fulbright 2016 เพื่อทำวิจัยเป็นเวลา 6 เดือน ณ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่าน 527 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับทุน Fulbright 2016 เพื่อทำวิจัยเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 59 - 31 พ.ค. 60 ณ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา