คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

อ่าน 1,278 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 มกราคม 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจะพิจารณาตามคุณสมบัติ (ตามไฟล์แนบ PDF) ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจกรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆ พร้อมส่งเอกสารในการรับสมัครได้ที่กรรมการกิจการนักศึกษา ภาควิชาที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถีงวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563