คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

อ่าน 618 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 มกราคม 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่นักศึกษาที่ช่วยเหลืองานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจะพิจารณาตามคุณสมบัติ (ตามไฟล์แนบ PDF) ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจกรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆ พร้อมส่งเอกสารในการรับสมัครได้ที่กรรมการกิจการนักศึกษา ภาควิชาที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถีงวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563