คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ให้การต้อนรับ ECKERD COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ให้การต้อนรับ ECKERD COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่าน 366 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 มกราคม 2563

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ให้การต้อนรับ Associate Prof.Dr. Jeff J.Felardo  จาก ECKERD COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ได้นำคณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( MPAC) และห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และได้เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (CoI-DEM) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563