ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา AFET ในการแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27

      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม (AFET) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 16 มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารได้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ “Banana ingredient and future food product for well-being” หรือ “วัตถุดิบจากกล้วยสู่อาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากผลงาน ผลิตภัณฑ์: BANABAR ทีม: Minion Sloth โดยมีผู้ร่วมทีมดังนี้ 1.นายชยนันต์ ชยวาณิชกุล 2.นางสาวณัฐสุดา พลายละมูล 3.นางสาวนวมล อรัญชัยเวช 4.นางสาวนุษบา ภูหัสสวน


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม(คลิ๊ก)

7 มกราคม 2563

ห้องภาพ