ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563

อ่าน 387 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 ธันวาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาเรียนดี เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยการสมัครจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย ในรอบ 1, รอบ 2 และรอบ 3 ดังนี้

    รอบ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

    รอบ 2 ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

    รอบ 3 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาในแต่ละรอบ ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.kmutnb.ac.th/ ผู้สนใจสมัครขอให้ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนตามไฟล์แนบ PDF ข่าวประชาสัมพันธ์นี้