ประกาศระเบียบการให้ทุน โครงการ "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ" สำหรับนักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศระเบียบการให้ทุน โครงการ "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ" สำหรับนักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2562

อ่าน 478 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 ธันวาคม 2562

    มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มีการขยายและออกระเบียบการว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา ภายใต้ โครงการ "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ" สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Ajinomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562 นักศึกษาที่สนใจขอให้ดูรายละเอียด (ตามไฟล์แนบ PDF) สำหรับนักศึกษาคณะวิทยายาศาสตร์ประยุกต์ ที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการกิจการนักศึกษาจากภาควิชาที่ตนเองสังกัดหรือกำลังศึกษาอยู่ปัจจุบันและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆมายัง หน่วยทุนการศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563