ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มารายงานตัวทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มารายงานตัวทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

อ่าน 890 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 ธันวาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ตามประกาศคณะฯ เพื่อรับ ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ PDF) ทั้งนี้ ให้นักศึกษามารายงานตัว โดยนำเอกสารสำคัญต่างๆ ส่งมายัง หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563