ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มารายงานตัวทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มารายงานตัวทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

อ่าน 734 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 ธันวาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับ ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ (ดูรายละเอียดไฟล์แนบ PDF) มารายงานตัวพร้อมส่งเอกสาร ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563