นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้ารางวัลเหรียญเงินจากงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้ารางวัลเหรียญเงินจากงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

อ่าน 432 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 พฤศจิกายน 2562

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC) ชั้นปีที่ 4  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน "Smart Mirror for Detection Emotions from Audio" ในงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ "The 1st International Exhibition of Inventions of Thailand 2019 (IEIT2019)" ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม จนถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย

        1.นางสาวปาลิตา พัตรปาล

        2.นายกษิดิศ กิ่งนวศักดิ์

        3.นายกฤตบุญ สุทธิรัตน์ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ