ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2562

อ่าน 388 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษที่สมควรเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4 คน จึงขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนตรวจสอบรายชื่อพร้อมนำเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามไฟล์แนบ PDF ที่แจ้งในข่าวประกาศนี้ โดยส่ง ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562