คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

อ่าน 470 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 ตุลาคม 2562

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ณ ห้องประชุม 223 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในช่วงเช้า การจัดงานเน้นรูปแบบกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดอธิบายอย่างมีเหตุและผล เป็นการวางรากฐานระยะยาวในการเตรียมความพร้อมและสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรรุ่นใหม่ ให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยมีคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย หรือนักศึกษาพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำขณะทำกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.4 - ม.1) จำนวนทั้งหมด 211 คน จาก 16 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ โรงเรียนวัดสร้อยทอง โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนศึกษาบัณฑิต โรงสตรีนนทบุรี โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราษฎร์นิยม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสว ประชาอุทิศ) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนกลาโหมอุทิศ และโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ที่สนใจและได้มาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)


ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติม เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. (คลิ๊ก)