มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่าน 519 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ตุลาคม 2562

    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ที่สนใจขอให้ดูรายละเอียดการขอรับทุนที่ไฟล์แนบเอกสาร PDF ที่ข่าวประกาศนี้ โดยสามารถยื่นส่งใบสมัครไปยังกรรมการกิจการนักศึกษาของภาควิชาตนเองที่สังกัดเพื่อพิจารณา และส่งมายังหน่วยทุนการศึกษา งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562