ปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโท มีจำนวน 12 หลักสูตร ได้แก่


  # ชื่อหลักสูตร ตัวย่อ ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร เอกสารหลักสูตร
 1.  
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  MAP
  ภาษาไทย
 3.  
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  MAST
  ภาษาไทย
 5.  
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
  MBIT
  ภาษาไทย
 7.  
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  MBT
  ภาษาไทย
 9.  
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  MCS
  ภาษาไทย
 11.  
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  MENVTM
  ภาษาไทย
 13.  
 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  MFT
  ภาษาไทย
 15.  
 16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
  MIC
  ภาษาไทย
 17.  
 18. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  MMA
  ภาษาไทย
 19.  
 20. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  MMC
  ภาษาไทย
 21.  
 22. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์
  MMI
  ภาษาไทย
 23.  
 24. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  *งดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 - 2565
  MSE
  ภาษาไทย

11 มกราคม 2560