ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2562

อ่าน 530 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ตุลาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จะดำเนินการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณบัติการรับสมัครที่ข่าวประกาศนี้ และยื่นใบสมัครหลักฐานต่างๆ ที่กรรมการกิจการนักศึกษา ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562