ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

อ่าน 507 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 กันยายน 2562

    ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จะจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดคุณบัติการรับสมัครที่ข่าวประกาศนี้ และยื่นใบสมัครหลักฐานต่างๆ ที่กรรมการกิจการนักศึกษา ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562