ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

อ่าน 577 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 กันยายน 2562

    ในภาคเรียนที่ 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา และนักศึกษาที่ช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะฯ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดคุณบัติการรับสมัครที่ข่าวประกาศนี้ และยื่นใบสมัครหลักฐานต่างๆ ที่กรรมการกิจการนักศึกษา ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562