พิธีเปิดงานกีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกมส์ ครั้งที่ 25

พิธีเปิดงานกีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกมส์ ครั้งที่ 25

อ่าน 733 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 กันยายน 2562

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวเปิดงานกีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกมส์ ครั้งที่ 25 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และมีนักศึกษา ทั้ง 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสถิติประยุกต์ และ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้กำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้กำหนดให้มีพิธีเปิดและพิธีปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. กรุงเทพฯ