ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายพิเศษ โครงการ "Cellulose-based Biomaterials Workshop"

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายพิเศษ โครงการ "Cellulose-based Biomaterials Workshop"

อ่าน 311 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 กันยายน 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้ความร่วมมือกับ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STRI โดยคลัสเตอร์ Agriculture ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ "Cellulose-based Biomaterials Workshop" โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ได้แก่ Prof. Takuya Kitaoka จาก มหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น และ Prof. Yusuf Chisti จากมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นผู้บรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำวิจัยของนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีประยุกต์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับสากลระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของหาวิทยาลัยได้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้อง 75 - 204 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)