คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย 9KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย 9KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

อ่าน 717 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 กันยายน 2562

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ โครงการ Students Exchange Program 2019 จากมหาวิทยาลัย 9KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโครงการนี้ได้กำหนดให้ศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 2 - 13 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ให้ความร่วมมือประสานงานและดูแลนักศึกษาต่างประเทศให้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของภาควิชา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา