ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานครฯ และ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานครฯ และ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

อ่าน 2,169 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 สิงหาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานครฯ  ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบดำเนินไปอย่างเรียบร้อยจึงขอให้นักเรียนผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อของตนเอง สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวก่อนการสอบด้วย


รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานครฯ

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คลิ๊ก)

- สาขาวิชาชีววิทยา (คลิ๊ก)

- สาขาวิชาเคมี (คลิ๊ก)


รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาชีววิทยา และ สาขาวิชาเคมี (คลิ๊ก)

กำหนดสอบ ในวันอาทิตย์ที่  25  สิงหาคม  2562 
- วิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีววิทยา    สอบเวลา     09.00 – 12.00 น.
- วิชาเคมี                                    สอบเวลา     13.00 – 16.00 น.


การเตรียมตัวก่อนการสอบ
1. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนอย่างสุภาพเท่านั้น 
2. เตรียมปากกา  ดินสอดำ 2B ยางลบ และบัตรประจำตัวของผู้สมัครหรือใบหลักฐานแสดงการสมัคร
 (กรณีลืมนำบัตรมา ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงแทน)


- แผนผังอาคารที่ใช้สำหรับการสอบ ณ มจพ. กรุงเทพมหานครฯ (คลิ๊ก)

- แผนผังอาคารโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี (คลิ๊ก)


- ไฟล์ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ในโครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊ก)