ประกาศโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่าน 465 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 สิงหาคม 2562

    ขอเชิญคณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ การคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้รับทุน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการฯ ได้ตามประกาศนี้ โดยยื่นข้อเสนอที่ผ่านความเห็นชอบและการรับรองจากหัวหน้าภาควิชาที่สังกัด  ต่อคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โดยผ่านคณบดีรับทราบ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่หน่วยหลักสูตรฯ งานวิชาการ ชั้น 2 โซน B อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.