เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้าร่วม "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019"

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้าร่วม "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019"

อ่าน 489 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 สิงหาคม 2562

    มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019" (Quality Youths Scholarship of The Year 2019) โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ หรือผลงานด้านกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ที่สนใจให้ศึกษารายละเอียดจากไฟล์แนบ PDF แล้วจึงส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ โดยจะต้องส่งไปยัง กรรมการกิจการนักศึกษาภาควิชาที่ตนเองสังกัด เพื่อพิจารณาและคัดเลือก ก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2562