บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อ่าน 986 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 กรกฎาคม 2562

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th หรืออ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้