การรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562

การรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562

อ่าน 778 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 กรกฎาคม 2562

    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติการขอรับทุนได้ที่ PDF File ตามประกาศนี้ และติดต่อขอยื่นเอกสารการรับสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกได้ที่ กรรมการกิจการนักศึกษาที่ตนเองสังกัด โดยกำหนดให้ส่งเอกสารการรับสมัครภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หน่วยทุนการศึกษา ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.