ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำช่อดอกประดู่แดง

        ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดโครงการอบรมการจัดทำช่อดอกประดู่แดงติดเสื้อ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการหารายได้เสริมและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับดอกประดู่แดงที่ได้จากการอบรม ทางศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจจะนำไปใช้ในงาน "ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ." ของมหาวิทยาลัย และออกจำหน่าย ณ ร้านค้าสวัสดิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญบุคลากร บุคลากรเกษียณอายุ จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจอบรมฯ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตอบรับการเข้าร่วมโครงการและกรอกรายละเอียด ส่งภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการฯ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1154, 1142 และ 1174

5 กรกฎาคม 2562