สิ่งที่นักศึกษาควรทราบและนำไปปฏิบัติในรั้ว มจพ.

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบและนำไปปฏิบัติในรั้ว มจพ.

อ่าน 1,789 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 มิถุนายน 2562

เว็บไซต์ข้อมูลสนับสนุนการศึกษาที่นักศึกษาควรทราบ

1. ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   - การเรียนการสอน    http://acdserv.kmutnb.ac.th/regulation-notification-about-teaching
   -  การเงิน     http://acdserv.kmutnb.ac.th/regulation-notification-about-finance
   -  ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา     http://finance.op.kmutnb.ac.th/Download_student.php
   -  การแต่งกายและรูปถ่ายนักศึกษา     http://acdserv.kmutnb.ac.th/discipline-discipline-student-photos#1480672508952-50e9b461-375d
   -  วินัยนักศึกษา     http://acdserv.kmutnb.ac.th/discipline-discipline-student-photos
2. โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา     http://acdserv.kmutnb.ac.th/study-courses
3. วิชาศึกษาทั่วไป      http://acdserv.kmutnb.ac.th/downloads-for-teachers-staff
4. เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา เช่น คำร้องทั่วไป คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา บัตรเพิ่ม/เปลี่ยน/
    บัตรถอนวิชา
http://acdserv.kmutnb.ac.th/downloads-for-students
5. ขั้นตอนดำเนินการคำร้อง     http://acdserv.kmutnb.ac.th/guide-step#1480679966307-153306b6-dfcd
6. คู่มือลงทะเบียน     http://acdserv.kmutnb.ac.th/guide-step
7. ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา     http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp
8. เฟสบุคคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.


หน่วยงานสนับสนุนการศึกษาที่นักศึกษาควรทราบ

1. งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS 
   โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1628 – 1635  เว็บไซต์ http://acdserv.kmutnb.ac.th/student-registration-and-statistics
2. งานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS 
   โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1601 – 1613 เว็บไซต์ http://finance.op.kmutnb.ac.th/Download_student.php
3. งานสวัสดิการนักศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) กองกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ.
    โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1150, 1161 เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/กยศ_kmutnb-218517321538340
4. สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพ์ของมหาวิทยาลัย) ชั้น 3,4,5 อาคารอเนกประสงค์
    โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2205  เว็บไซต์ http://icit.kmutnb.ac.th
5. สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เว็บไซต์ http://www.tgde.kmutnb.ac.th
6. สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว็บไซต์ http://stri.kmutnb.ac.th/site/index.php
7. สำนักหอสมุดกลาง  อาคารนวมินทรราชินี 
   โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2417 เว็บไซต์ http://library.kmutnb.ac.th
8. งานบริการสุขภาพ  อาคาร 77 เว็บไซต์ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/TP.html
    - หน่วยประกันอุบัติเหตุ โทร. 0 2913 2500 ต่อ 11240-2913-2582
    - หน่วยบริการรักษาพยาบาล, หน่วยส่งเสริมสุขภาพ 0 2913 2500 ต่อ 1126, 1125
9. งานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ชั้น 2 อาคาร 78
    โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4206
10. หน่วยประชาสัมพันธ์ และหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ชั้น 2  อาคาร 78
      โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4228
11. หน่วยอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และสุขาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ชั้น 1  อาคาร 78
      โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4229
12. งานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โทร. 0 2555 2000
     -  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ชั้น 2  อาคาร 78  ต่อ 4219
     -  หน่วยหลักสูตร พัฒนาวิชาการ และสหกิจศึกษา ชั้น 2  อาคาร 78  ต่อ 4210, 4220
     -  ศูนย์บริการการศึกษาต่อเนื่องและวิเทศสัมพันธ์  ชั้น 2  อาคาร 78  ต่อ 4208
     -  หน่วยกิจการนักศึกษา และทุนการศึกษา ชั้น 1  อาคาร 78  โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4230
13. ดูหน่วยงานและรายละเอียดเพิ่มเติม จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th
     และเล่มคู่มือนักศึกษา (ท.10) ที่ได้รับมาพร้อมกับเอกสารมอบตัวนักศึกษา