คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อบรมการจัดโค้ชชิ่ง (Coaching) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อบรมการจัดโค้ชชิ่ง (Coaching) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

อ่าน 434 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 พฤษภาคม 2562

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดโค้ชชิ่ง (Coaching) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ AUN-QA ได้ ณ ห้องประชุม 216 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562