เก็บตกข่าวนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ “ชนะเลิศ” การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

เก็บตกข่าวนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ “ชนะเลิศ” การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

อ่าน 760 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 พฤษภาคม 2562
    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
    นางสาวเพ็ญพิชชา โปร่งใจ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (CS) ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรเหรียญเงิน และเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (กลุ่มคอมพิวเตอร์) จากผลงานวิจัยเรื่อง “เว็บไซต์จัดการหุ่นยนต์สำหรับการซื้อ-ขายหุ้นและตราสารอนุพันธ์ (TFEX)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี