นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

อ่าน 511 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 พฤษภาคม 2562

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้


รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" และเกียรติบัตรเหรียญเงิน พร้อมทั้งเงินรางวัล 5,000 บาท
ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบกระจกอัจฉริยะสาหรับการป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้า"
สมาชิกประกอบด้วย
นายกฤตบุญ สุทธิรัตน์ MC ปี 3
นายกษิดิศ กิ่งนวศักดิ์ MC ปี 3
นางสาวปาลิตา พัตรปาล MC ปี 3
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

รางวัล "เกียรติบัตรเหรียญทองแดง"
ผลงานวิจัยเรื่อง "การจาแนกการเดินด้วยข้อมูลชีวภาพจาก เซนเซอร์ของอุปกรณ์สวมใส่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร"
สมาชิกประกอบด้วย
นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์มนตรี MA ปี 4
นางสาวกัญญ์วรา มะลิวัลย์ MA ปี 4
นางสาววรินดา รอวียัน MA ปี 4
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี