แจ้งดับกระแสไฟฟ้าและปิดระบบสารสนเทศภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

แจ้งดับกระแสไฟฟ้าและปิดระบบสารสนเทศภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่าน 566 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 เมษายน 2562

        ตามที่ งานพัสดุ อาคารสถานที่ยานพาหนะและสุขาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้ส่งบันทึกข้อความ ที่ วท 236/2562 วันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง ดับกระแสไฟฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 78 และอาคารเก็บสารเคมี (อาคาร 71) ในวันที่ 6 - 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 23.00 น. นั้น และเพื่อป้องกันมิให้ระบบสารสนเทศของคณะฯ เกิดความเสียหาย จึงขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. และจะเปิดระบบ ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย