อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

อ่าน 812 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 เมษายน 2562

        ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2561 โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นผู้มอบรางวัลนี้ และเพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏอันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป ทั้งนี้ วันข้าราชการพลเรือนตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562