คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลในงาน KMUTNB INNOVATION AWARDS 2019

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลในงาน KMUTNB INNOVATION AWARDS 2019

อ่าน 745 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มีนาคม 2562

        คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 KMUTNB INNOVATION AWARDS 2019 จัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI) ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยประเภท บุคคล มจพ. ดังนี้

            รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง การเตรียมฟิล์มป้องกันพื้นผิวอาคารจากวัสดุพอลิเมอร์ โดย ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช ดร.สุนันทา ช่วยประคอง และนายพีระเดช นพทีปกังวาล จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายในการเดิทางเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ (แถบยุโรป)

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง หุ่นจำลองการตั้งครรภ์ของมารดา โดย นายอาวุธ แจ้งมณี นายพุฒิพัฒน์ แสงทอง และที่ปรึกษา ผศ.พยุง เดชอยู่ จากภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ (แถบเอเชีย)

        ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับจนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่คณะในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.