ขอแสดงความยินดีกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการติดอันดับของประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการติดอันดับของประเทศไทย

อ่าน 424 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 มกราคม 2562

    ขอแสดงความยินดีกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับผลการพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560  ประกาศผลการพิจารณาและประเมินคุณภาพ เมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมี 3 หน่วยงานของ มจพ. ที่ได้รับการจัดอันดับของประเทศไทย ดังนี้

    อันดับ 1 ของประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (คะแนน 4.4) ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electrical Engineering/ Electronic Engineering & Telecommunication & Communication Engineering and Technology มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 13 หน่วยงาน

    อันดับ 1 ของประเทศไทย ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนน 4.4) ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขา Information Technology, Informatics, Geo-informatics, Computer Sciences, Computer Engineering, Computing, Software Engineering มีหน่วยงานเข้าร่วม 17 หน่วยงาน

    อันดับ 3 ของประเทศไทย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  (คะแนน 4.0) ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขา Mathematics and Statistics มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 14 หน่วยงาน

    ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ และขอแสดงความยินดีกับ ทั้ง 2 หน่วยงาน มาครั้งนี้ด้วย


ข้อมูลอ้างอิง : https://www.trf.or.th/component/attachments/download/4725