ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

อ่าน 81,730 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
11 มกราคม 2560

หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีจำนวน 16 หลักสูตร ได้แก่


  # ชื่อหลักสูตร ตัวย่อ ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร
 1.  
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  AS
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 3.  
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  AT
  ภาษาไทย
 5.  
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  CS/CSB
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ/สองภาษา
 7.  
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
  IC
  ภาษาไทย
 9.  
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
  IMI
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 11.  
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  MA
  ภาษาไทย
 13.  
 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
  ASB
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 15.  
 16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  BT
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 17.  
 18. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  FT
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 19.  
 20. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  ET
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 21.  
 22. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  MC
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 23.  
 24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
  B-EPH
  สองภาษา
 25.  
 26. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  BME
  ภาษาไทย
 27.  
 28. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
  SDA
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 29.  
 30. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  MIEE
  ภาษาไทย
 31.  
 32. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
  *งดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564
  ATI
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ