การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 (OTOP Product Champion: OPC) ประเภทอาหาร (ผัก ผลไม้แปรรูป ข้าว และธัญพืชแปรรูป)

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ประเภทอาหาร (ผัก ผลไม้แปรรูป ข้าว และธัญพืชแปรรูป) ระหว่างวันที่ 17-26 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

12 มกราคม 2560

ห้องภาพ