รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการได้รับรางวัล “Outstanding Poster Presentation” ณ ประเทศเวียดนาม

รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการได้รับรางวัล “Outstanding Poster Presentation” ณ ประเทศเวียดนาม

อ่าน 478 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ธันวาคม 2561

      ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา  ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัล “Outstanding Poster Presentation” จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Oxide grown on Inconel alloy observed by Raman spectroscopy” จากการประชุมวิชาการ “The 10th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-10)” ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2561