มัธยมประชานิเวศน์เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อหารือเสริมทักษะวิทยาศาสตร์

มัธยมประชานิเวศน์เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อหารือเสริมทักษะวิทยาศาสตร์

อ่าน 151 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ธันวาคม 2561

        วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะครูจากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล  เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนปกติ โดยคณบดีมีแผนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดกิจกรรมร่วมกันต่อไป