มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

อ่าน 951 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 พฤศจิกายน 2561