ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงาน วช. และแหล่งทุนภายนอก" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เตรียมความพร้อมขอทุนวิจัยจากสำนักงาน วช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาบรรยายในภาคเช้าและบ่ายเป้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยตรง ตอบข้อซักถามการขอทุนวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่ได้รับทุนจากสำนักงาน วช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาร่วมกิจกรรมด้วย กำหนดจัดวันศุกณ์ที่ 18 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ทั้งนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย สามารถส่งรายชื่อที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 2416 และ  2417 ภายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562

23 พฤศจิกายน 2561