อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คว้ารางวัล IMECS 2018 ที่ฮ่องกง

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คว้ารางวัล IMECS 2018 ที่ฮ่องกง

อ่าน 1,227 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 ตุลาคม 2561

      อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) และพิจารณาให้นำบทความคัดย่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2018 (IMECS 2018) ซึ่งจัดลำดับให้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 30 ประเทศทั่วโลก และสรุปผลการรับรางวัล ดังนี้

1) รางวัล  Best Paper Award on Scientific Computing
หัวข้อการบรรยาย  Comparison of Analytical and Numerical Solutions of Fractional-Order Bloch Equations using Reliable Methods
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

2) รางวัล Best Student Paper Award on Scientific Computing
หัวข้อการบรรยาย  A New Operational Matrix Method for Solving Nonlinear Caputo Fractional Derivative Integro-Differential Static Beam Problems via Chebyshev Polynomials
โดย นายธนนต์ ก่อเกียรติสกุล  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสนอ คุณประเสริฐ และ ผศ.ดร.คมสันต์ เนียมเปรม

3) รางวัล Certificate of Merit on Data Mining and Applications                                          
หัวข้อการบรรยาย Efficiency of Single SNP analysis and Sequence Kernel Association Test    in Genome-wide Association Analysis                                                                               
โดย นางสาวสิรกัลยา สุขขี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสถิติประยุกต์                                             
อาจารย์ที่ปรึกษา Prof. Dr. Fazil Baksh และ ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย

4) รางวัล Certificate of Merit (Student) on Scientific Computing                                 
หัวข้อการบรรยาย Stability Analysis of the Vector-Host Epidemic Model for Cholera          
โดย นางสาวสุกัญญา ไอสันเทียะ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาคณิตศาสตร์                             
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลจนเป็นที่ประจักษ์สู่เวทีระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561  ณ  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน