เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC (รุ่นที่ 7) ปีการศึกษา 2561