ประกาศให้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ประกาศให้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

อ่าน 583 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 สิงหาคม 2561